Adatkezelési nyilatkozat

A Belső Adatvédelmi Szabályzat III. sz. melléklete:

 

A  CBA Újhegy Kft.

Primefit Újhegy

külső adatvédelmi tájékoztatója

(a weboldalon olvasható tájékoztató)

 

A CBA Újhegy Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99.,  cégjegyzékszám: 01-09-739138, adószám: 13225265-2-42, telefonszám: 061/431-0132, e-mail: info@primawellness.hu, önállóan képviseli: Dienes Zoltán ügyvezető igazgató, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu, dr.bolcskei.krisztian@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

  • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) az info@primawellness.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

  • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. mellékletében találhatók.

 

  • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

  • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

  • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

 

  • az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek nem vonatkoznak mindenkire (pl. csak az Adatkezelő Munkatársaira vonatkoznak).

 

 

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy létfontosságú érdek Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy jogszabályi kötelezettség, vagy létfontosságú érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában elévülési idő vagy

megállapodásban meghatározott időtartam vagy

nem leselejtezhető, így nem törölhető

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban. hozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan érintettek

 

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek készítés adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban. érintett kérésére törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

 

Érintetti (ügyfél- és Partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns) önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy

megállapodáson alapul vagy

jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő ügyfele, Partnere, vagy ügyfele/Partnere kíván lenni, továbbá a nem természetes személy Partner képviselője, kapcsolattartója lásd a belépési nyilatkozat vagy megállapodás adatköreit érintett kérésére törlésig,

adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

érintett halála miatt történő törlésig,

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.

Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni

elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik érintettek, esetleg partner

 

 

Érintetti (törzsvásárlói) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
érintettek azonosítása, jogosultságainak (kedvezményeik) megadása és ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsvásárlóknak szóló kedvezményekről, akciókról, egyebekről, kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy

megállapodáson alapul

 

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró természetes személyt (képviselő, kapcsolattartó) is, aki teljesítette a törzsvásárlóvá válás feltételeit és bekerült az e célt szolgáló nyilvántartásba. Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában a törzsvásárlói szabályzatban meghatározott határidőben, vagy

érintett kérésére törlésig,

adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

érintett halála miatt történő törlésig,

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan érintettek

 

 

Adatközlés (harmadik személy felé) összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Sajátos cél hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidő, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával Érintettek, adatfeldolgozó, közhiteles nyilvántartás

 

 

Meghívókkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az Adatkezelő működésének elősegítése. Hozzájárulás, jogos érdek vagy jogi kötelezettség teljesítése Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől meghívót kap Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Cél megvalósulásáig vagy elévülésig Elektronikusan vagy papíralapon érintettek

 

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Bizonyítás, nyomonkövetés Adatkezelő jogos érdeke, vagy ha jogszabály előírja, jogi köt. teljesítése. Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki terméket/árut/stb. vesz át az Adatkezelőtől, vagy ilyet ad át, szükség esetén tanuk. Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Elévülési idő, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan, papír alapon, manuálisan Érintettek

 

 

Bérlettel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a bérlettel kapcsolatos szolgáltatás(ok) Adatkezelő részéről történő teljesítése, így az érintett azonosítása és szolgáltatás-igénybevételi jogosultságának ellenőrzése, valamint kapcsolattartás bérlet váltása/beváltása a vonatkozó a megállapodás megkötése/teljesítése alapján jogszerű, amennyiben a bérletet megváltó fél az érintett maga. Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatását huzamosabb ideig, többször kívánja igénybe venni, ezért adatainak önkéntes megadásával bérletet vált lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban érvényességi idő, vagy 8 évig elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek

 

 

Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
szolgáltatások megfelelő nyújtása az érintett számára és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki egészségügyi adatot oszt meg az Adatkezelővel lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban elsődlegesen a cél megvalósulásáig, vagy

visszavonásig, de

legfeljebb elévülési időben

elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek

 

 

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
jogi kötelezettség teljesítése jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba) 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 8 évig papír alapon/elektronikusan, manuálisan érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

 

 

Kamerarendszer üzemeltetés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb., érintettek azonosítása az Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Rögzítéstől számított 8 nap elektronikusan, automatizáltan történik Érintettek

 

 

Elektronikus beléptetőkártyás rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, -biztonság az Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, aki számára az Adatkezelő beléptetéshez jogosító eszközt (pl. kártyát) ad az Adatkezelő Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában a rendszeres belépésre való jogosultság megszűnését követő 180 nappal, alkalmi belépés esetén (vendégkártya kiadása esetén) a távozástól számított 3 nappal törölni kell elektronikusan, automatizáltan történik Érintettek

 

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyezte Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

 

Weboldalra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan érintettek

 

 

Weboldalra történő bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatainak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában érintett kérésére törlésig, jogos érdek megszűnéséig elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül érintettek

 

 

Weboldalon keresztül történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
jelentkezés az Adatkezelő szolgáltatására/szolgáltatásaira, valamint a kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő ott meghatározott szolgáltatásaira lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban

 

 

Adatkezelőtől történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Visszautasításig vagy elévüléséig vagy külön szabályban meghatározott határidőben Elektronikusan, feldolgozás manuálisan történik Érintettek

 

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Leiratkozásig feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

 

Rendezvényszervezés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás, vagy jogos érdek Minden természetes személy, aki rendezvényen vesz részt, rendezvényszervezési szolgáltatást vesz igénybe Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában elévülés időben elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

 

Ügyfélelégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz részt Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik saját érintetti nyilvántartás

 

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek