Belépési nyilatkozat

PRIMEFIT ÚJHEGY

1103 Budapest, Gyömrői út 99.

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Az adatok kitöltéséhez kérjük, nyomtatott betűket használjon.*

 

 

Név: ………………………………………………………………………………………….

 

Lakcím:………………………………………………………………………………………..

 

Telefonszám:…………………………………………………………………………………..

 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………………

 

Születési dátum (év/hónap/nap): …………………………………………………………..…..

 

Honnan hallott rólunk: Facebook / Hírlevél / Hirdetés: ……………. / Edző ajánlása / Ismerős / Egyéb:………………………………………

 

Fent nevezett a Primefit Újhegy Sportközpontba való belépéssel, jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom a Sportközpont házirendjét, valamint az alábbiakban foglaltakat:

 

 1. A Sportközpontban saját felelősségemre edzek és veszek részt az órákon, illetve használom a Sportközpont helyiségeit.
 2. A tisztaságra és a higiéniára ügyelek, a gépeket használat után letörlöm.
 3. Az eszközök épségére ügyelek, a nekem felróható károkozás esetén teljes anyagi felelősséggel tartozom.
 4. Ügyelek mások testi épségére.
 5. A termekbe csak műanyagpalackos italt viszek be.
 6. Mobiltelefont az órák alatt használni tilos.
 7. A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat elvégeztetem.
 8. Tudomásul veszem, hogy a Sportközpont területén a saját magam és mások biztonsága és az értékek védelme érdekében kamerák működnek, az öltözők és mosdók kivételével, amelyről bővebb tájékoztatást a Sportközpont területén elérhető kameraszabályzat és kameratájékoztató nyújt.
 9. Utcai cipővel a termekbe és a wellness területére belépni tilos.
 10. Sportközpontunk fenntartja a jogot a PrimeFit Újhegy Sportközpont területén zártkörű rendezvény tartására, a vendégek a sportközpont szolgáltatásaiból, területéről történő kizárásával egyidejűleg. Sportközpontunk ilyen esetben a vendégeket az internetes oldalán előzetesen értesíti.
 11. Tudomásul veszem, hogy a sportközpont területén a karpántomat (jeladó) köteles vagyok magamnál tartani/hordani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy nem vagyok jogosult a szolgáltatások igénybevételére, és nem tartózkodhatom a Sportközpont területen.
 12. Tudomásul veszem, hogy a Sportközpont semmilyen felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett károkért, lopásért, balesetért.
 13. Klubtagsági és céges bérlet elvesztése esetén köteles vagyok 3500 forint összegben a kárt megtéríteni.
 14. Tudomásul veszem, hogy a mindenkori hivatalos munkaszüneti napokon a Sportközpont zárva tarthat.
 15. Tudomásul veszem, hogy a napijegy és a bérlet az adott alkalommal egyszeri belépésre és a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít. Tudomásul veszem, hogy a bérletek csak a megvásárolt szolgáltatásra használhatók fel és minden bérlet 30 napig érvényes, kivétel az squash bérletek, amik 60 napig érvényesek a megvásárolt alkalmak számában, illetve az exkluzív tagsági bérleteink, melyek átlag 30 napos hónappal lettek kalkulálva. Tudomásul veszem, hogy a bérlet lejárta miatt bent maradt alkalmakat elvesztettem és a bérlet hosszabbítására nincs lehetőségem.
 16. Tudomásul veszem, hogy a jegyek, illetve a bérletek más személyre át nem ruházhatóak.
 17. Tudomásul veszem, hogy a foglalásos szolgáltatások (aerobic, squash, masszázs, egyéb rendezvények) esetén a foglalás módosítására, törlésére a megelőző 24 órában már nincs lehetőségem.A csoportos órákra a helyfoglalás nem érkezési sorrendben történik. Ha az órára kiírt limit betelt, érkezéstől függetlenül azok a vendégek élveznek elsőbbséget,akiknek a rendszerben foglalásuk van.
 18. Az AYCM Klubtagok számára 1 alkalom előre foglalására van lehetőség. Amennyiben a Klubtag nem jelenik meg és a foglalását 24 órával az időpont előtt nem mondja le, úgy a következő alkalommal már csak személyesen tud foglalni, az elmaradt alkalom normál, ártáblában szereplő díjának megfizetését követően. Csoportos órára aycm kártyával sajnos nincs lehetőség előfoglalásra.
 19. Tudomásul veszem, és kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg a Sportközpontba való belépés és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jogosultságom – a belépést szolgáló kártya hiányában történő –ellenőrizhetősége érdekében rólam fényképfelvétel készüljön. Az így készült fényképfelvétel a részemre átadott jeladó elvesztése vagy megsemmisülése esetén az adott értékmegőrző és /vagy az öltözőszekrény kinyitásához való azonosításra, illetve a jogosultságom információs terminálon történő megállapíthatóságára is szolgál.
 20. Jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírásával tudomásul veszem a Sportközpont tájékoztatását a személyes adataim kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogaimról, mely tájékoztatást a jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” 1. számú melléklete tartalmazza.
 21. Tudomásul veszem, hogy az aerobic órarend és az óratartó oktató változásának jogát fenntartjuk.
 22. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportközpontot üzemeltető adatkezelő hírlevelekkel megkeressen?

 Igen                                     Nem

 

 1. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató a Belépési nyilatkozat kitöltésével kapcsolatos adatkezelésről

 

A CBA Újhegy Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99., cégjegyzékszám: 01-09-7239138, adószám: 13225265-2-42, telefonszám: +36 1 431 0132, e-mail cím: ujhegy@primefit.hu, önállóan képviseli: Dienes Zoltán ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a Belépési nyilatkozat kitöltésével kapcsolatos adatkezelésről és egyéb érdemi tényekről:

 

Kiegészítő információ: Tipikusan a belépési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával egyidejűleg megtörténik a bérletértékesítés vagy napijegy váltása, amely a megállapodás megkötésének egy tipikus formája.
Cél: Cél a Sportközpontba való belépéshez és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellenőrzés, a jogviszony létrehozása az érintett és az Adatkezelő között.

Tipikusan ezzel együtt cél a bérlet megvásárlása és bérlet felhasználásának (a teljesítésnek) nyomonkövetése.

Érintettek: Minden természetes személy, aki a belépési nyilatkozat kitöltése során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított
Forrás: érintettek
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
név* érintett azonosítása megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) Számviteli tv. előírásai alapján 8 évig
telefonszám* kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
lakcím* érintett azonosítása
e-mail cím* kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (hírlevél feliratkozás esetén a hírlevél kiküldése)
születési dátum* érintett azonosítása, annak ellenőrzése, hogy szükség van-e törvényes képviselő hozzájárulására
hol hallott rólunk kérdésre adott válasz statisztika hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja) külön adatállományban a hozzájárulás visszavonásától számított 5 évig (elévülési időben)
hírlevél feliratkozás jelzése hírlevél küldés jogalapjának bizonyítása
adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének időpontja* belépés (szerződéskötés), adatkezelési tájékoztatás  tudomásul vételének időpontja, későbbi bizonyítás megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) Számviteli tv. előírásai alapján 8 évig
keltezés*
aláírás* későbbi bizonyítás
16 év alatti esetén törvényes képviselő aláírása jogszerű belépés későbbi bizonyítása
Hogyan történik az adatkezelés? Érintett tableten vagy papír alapon belépési nyilatkozatot tölti ki adataival és azt aláírja (vagy törvényes képviselő aláírja).

Amennyiben elektronikus úton történt a kitöltés, úgy az adatok zárt rendszerben az Adatkezelő szerverén lesznek letárolva. Kapcsolódó adatkezelésként az adatok egy nyilvántartási rendszerben kerülnek rögzítésre.

Papír alapú belépési nyilatkozatok adatait a nyilvántartási rendszerbe az Adatkezelő Munkatársai lerögzítik, a nyilatkozatokat pedig letárolják az adatbiztonság követelménye mellett.

Az Érintett a Sportközpontba való belépésre való jogosultságát a hátralévő bérleti időszakban elveszti, amennyiben a személyes adatai törlését a bérleti időszak lejártát megelőzően kéri.

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket hajt végre az Adatkezelő? Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:

  • az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? Automatizált döntéshozatal nem történik. Profilalkotás még akkor sem történik, ha annak technikai lehetőségei adottak.
Milyen jogaik vannak az érintetteknek? Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő és a tisztviselő fenti elérhetőségének bármelyikére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.
Egyéb Más adatkezeléseket is végez az Adatkezelő, amelyekről a weboldalon és a területen elérhető adatkezelési tájékoztató nyújt bővebb információkat.

 

 

 

Budapest, 20. …………..………….hó ……  nap

 

…………………………………………..

Aláírás

 

…………………………………………

Törvényes képviselő aláírása 16. év alatti esetében