Adatkezelési tájékoztató

A CBA Újhegy Kft.

külső adatkezelési tájékoztatója

a https://ujhegy.primefit.hu/ és ezen oldalról elirányított

weboldalon keresztül végzett adatkezelések tekintetében

 

A CBA Újhegy Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99.,  cégjegyzékszám: 01-09-7239138, adószám: 13225265-2-42, telefonszám: központ – 30/420-5018; Primefit: +36 1 431 01 32, e-mail: info@maxcsoport.hu, honti.balazs@cbaujhegy.hu, önállóan képviseli: Dienes Zoltán ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@maxcsoport.hu, honti.balazs@cbaujhegy.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

 

 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

 

 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított felhasználónév, jelszó, email cím, név, adatkezelési táj. tud. vételének jelzése érintett kérésére törlésig, vagy

jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a regisztráció adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt

Érintettek

 

Weboldalra történő bejelentkezés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése Függ a kezelt adat körétől és céljától: név, e-mail cím, önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja), bejelentkezés időpontja, bejelentkezés során használt IP cím Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi visszakereshetőségben ölt testet Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép Felhasználónév / e-mail cím

bejelentkezés időpontja

bejelentkezés során használt IP cím

érintett kérésére törlésig.

jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a belépés adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt)

Érintettek

 

Weboldalon keresztül történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
jelentkezés az Adatkezelő szolgáltatására / szolgáltatásaira, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja) Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő ott meghatározott szolgáltatásaira név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás cél megvalósulásáig; vagy

elévülési időben, ha a jelentkezéshez joghatás, vagy hasonlóan jelentős érdek fűződik

Érintettek

 

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás Függ a kezelt adat körétől és céljától, részletesen lásd alább Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel megrendelő neve*

e-mail cím*

telefonszám*

címadatok*

adószám

megrendelt termék/szolg. adatai*

hírlevél feliratkozás

adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele*

felhasználási feltételek tudomásul vétele*

Megrendelés elküldésének időpontja*

megrendelés során használt eszköz IP címe *

visszautasított megrendelés esetén visszautasításig,

elfogadott megrendelés esetén 8 évig, mert számvitel bizonylat alapját képezi

Érintettek

 

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás 30 napig Érintettek

 

Hírlevélre történő feliratkozás során kezelt adatok adatkezelési összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik név, email cím, adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének jelzése (időpontja) leiratkozásig vagy

hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő eredménytelnül lejár

Érintettek

 

Egyszeri információkérés és -adás (Kapcsolat menüpont használata) során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás Függ a kezelt adat körétől és céljától: név, e-mail cím, üzenet önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja), beküldés időpontja, adatkezelési táj. tud. vételének időpontja Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja) Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap név, e-mail cím,

üzenet, beküldés időpontja, adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének jelzése (időpontja)

Cél megvalósulása, vagy korábban, érintett kérésére törlésig Érintettek

 

Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

  Előzetes tájékozódáshoz való jog Hozzáférés joga Helyesbítés joga Törlés joga Korlátozás Adat-hordozhatóság Tiltako-zás Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1103 Budapest, Gyömrői út 99.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@maxcsoport.hu, honti.balazs@cbaujhegy.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

 

 

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított felhasználónév, jelszó, email cím, név, adatkezelési táj. tud. vételének jelzése érintett kérésére törlésig, vagy

jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a regisztráció adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt

Érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a primefit weboldalra (elirányítást követően) regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

 

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

felhasználónév*           azonosítás/későbbi belépéshez szükséges

név*                             azonosítás

jelszó*                           azonosítás/későbbi belépéshez szükséges

e-mail*                         azonosítás, kapcsolattartás

titkos kód                     foglalási kód, foglalás elindítása

adatkezelési

tájékoztató tudomásul

vételének jelzése*       későbbi bizonyíthatóság

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:
  1. önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).
  2. adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének jelzése vonatkozásában az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. Az adatok kezelésének fő célja az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
  2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
  3. A belépéshez szükséges adatok egy ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe automatikusan rögzítésre kerülnek.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart:
  1. érintett kérésére törlésig, vagy
  2. jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a regisztráció adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt).

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait külön melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

 

 

Weboldalra történő bejelentkezés

 

Weboldalra történő bejelentkezés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése Függ a kezelt adat körétől és céljától: név, e-mail cím, önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja), bejelentkezés időpontja, bejelentkezés során használt IP cím Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi visszakereshetőségben ölt testet Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép Felhasználónév / e-mail cím

bejelentkezés időpontja

bejelentkezés során használt IP cím

érintett kérésére törlésig.

jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a belépés adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt)

Érintettek

 

 1. Felhasználó (érintett) a weboldalra, a regisztrációt követően,

 

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, időtartama?

 

 1. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama a következő:

 

Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
Felhasználónév / e-mail cím*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

Felhasználónév / e-mail cím*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulás Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés időpontja* azonosítás, bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Naplófile-ban: polgári elévülési időben
bejelentkezés során használt IP cím* későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Naplófile-ban: polgári elévülési időben

 

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

 

 1. Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan: önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. Az adatok kezelésének fő célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatokat megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
  2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
  3. Amennyiben az felhasználónév/e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
  4. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.
  5. Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart:
  1. érintett kérésére törlésig.
  2. jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a belépés adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt).

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait külön melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot, szükség esetén.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

 

Weboldalon keresztül történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Weboldalon keresztül történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
jelentkezés az Adatkezelő szolgáltatására / szolgáltatásaira, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja) Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő ott meghatározott szolgáltatásaira név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás cél megvalósulásáig; vagy

elévülési időben, ha a jelentkezéshez joghatás, vagy hasonlóan jelentős érdek fűződik

Érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalán keresztül adataik megadásával jelentkezzenek az ott meghatározott órarendbe.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok és céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:
bejelentkezési adat azonosítás, megszólítás
időpont* szolgáltatás biztosítása
   

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

 

 1. Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan: önkéntes hozzájárulás.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő ott meghatározott szolgáltatásaira.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. Az adatok kezelésének fő célja jelentkezés az Adatkezelő szolgáltatására/szolgáltatásaira, valamint a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
  2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
  3. Adatkezelő az adatokat feldolgozza és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot jelentkezése kapcsán. A folyamat ettől a lépéstől más adatkezelésben folytatódhat, pl. időpontegyeztetés, levelezés, stb.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama:
  1. cél megvalósulásáig; vagy
  2. elévülési időben, ha a jelentkezéshez joghatás, vagy hasonlóan jelentős érdek fűződik.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait külön melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot, szükség esetén.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

 

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Ide tartozik az Adatkezelőtől a https://ujhegy.primefit.hu/ weboldalon (webshop-on) keresztül történő megrendelés.

 

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás Függ a kezelt adat körétől és céljától, részletesen lásd alább Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel megrendelő neve*

e-mail cím*

telefonszám*

címadatok*

adószám

megrendelt termék/szolg. adatai*

hírlevél feliratkozás

adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele*

felhasználási feltételek tudomásul vétele*

Megrendelés elküldésének időpontja*

megrendelés során használt eszköz IP címe *

visszautasított megrendelés esetén visszautasításig,

elfogadott megrendelés esetén 8 évig, mert számvitel bizonylat alapját képezi

Érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg a termékhez kapcsolódó szolgáltatást) rendeljen meg tőle.

 

 1. Adatkezelő által működtetett webshopban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

 

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, időtartama?

 

 1. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama a következő:

 

Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
megrendelő neve*

 

 

azonosítás, megszólítás Megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b)), mert a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, ha a megállapodás létrejön és az érintettel történik a szerződéskötés 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig (visszautasításig), vagy korábban, törlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője, 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
Számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
e-mail cím* kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a)) Törlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője
telefonszám* kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Törlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője
címadatok* Számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
adószám Számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
megrendelt termék/szolg. adatai* Teljesítés és számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
hírlevél feliratkozás Hírlevél küldés Önkéntes hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele* Későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben
felhasználási feltételek tudomásul vétele* Későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben
Megrendelés elküldésének időpontja* Teljesítés, későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben
megrendelés során használt eszköz IP címe * későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:
  1. az érintett és az Adatkezelő között létrejött megállapodás megkötésén, teljesítésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), amennyiben természetes személynek minősül a szerződést kötő fél.
  2. Amennyiben érintett kapcsolattartó/képviselő, úgy személyes adatainak kezelése jogos érdeken (GDPR 6. cikk 1. f.) alapul.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. Az adatok kezelésének fő célja a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére.
  2. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.
  3. Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben rögzíti.
  4. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.
  5. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.
  6. Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. csomagolás, kiszállítás, stb.).

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart:
  1. visszautasított megrendelés esetén visszautasításig,
  2. elfogadott megrendelés esetén 8 évig, mert számvitel bizonylat alapját képezi.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: termék megrendelése esetén harmadik, kiszállítást végző fél számára kerülhet közlésre házhozszállítás esetén, e személyek külön mellékletben kerültek megnevezésre.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

 

 

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés

 

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás 30 napig Érintettek

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok és céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

 

IP cím                                                      beazonosítás

a látogatás időpontja                             beazonosítás

a meglátogatott aloldalak adatai         beazonosítás

érintett ltal használt operációs rendszer

és böngésző típusa                                 beazonosítás

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

 

 1. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

 

 1. A jogos érdek a következő célokban ölt testet:

A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. Az adatok kezelésének fő célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett a weboldalt használja, miközben a fenti adatokat a weboldal algoritmusa automatikusan lekéri, rögzíti.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama: 30 napig

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot, szükség esetén.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés automatizáltan történik, emberi beavatkozás nélkül, de nem kapcsolódik hozzá döntéshozatal, sem profilalkotás.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

 

Hírlevélre történő feliratkozás során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatója

 

Hírlevélre történő feliratkozás során kezelt adatok adatkezelési összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik név, email cím, adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének jelzése (időpontja) leiratkozásig vagy

hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő eredménytelnül lejár

Érintettek

 

 1. Érintett a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatására.

 

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

név                                           azonosítás

e-mail cím                                hírlevél kiküldése

adatkezelési

tájékoztató tudomásul

vételének időpontja                későbbi bizonyítás

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

 

 1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a), 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (2) bek.).

 

 1. A tájékoztató tudomásul vételének időpontjának letárolása az Adatkezelő jogos érdekén (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapul. A jogos érdek a későbbi bizonyíthatóságban érhető tetten.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatok kezelésének fő célja a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg
  1. az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy
  2. hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejár, ennek eredménytelen letelte esetében az adatot törli.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve ha Adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg hírlevelek kiküldésével, statisztikák készítésével, hírlevél fel-és leiratkozások kezelésével. Ilyen esetben külön melléklet tartalmazza az adatfeldolgozó adatait.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

 1. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@maxcsoport.hu, honti.balazs@cbaujhegy.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 

 1. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: CBA Újhegy Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 99.

 

 1. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

 

 1. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

 

 

Egyszeri információkérés és -adás (Kapcsolat menüpont használata) során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés tájékoztatója

 

Ebben az esetben az érintett egyszeri információt kér az Adatkezelőtől a Kapcsolat menüponton keresztül, amelyet az Adatkezelő megválaszol.

 

Egyszeri információkérés és -adás (Kapcsolat menüpont használata) során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás Függ a kezelt adat körétől és céljától: név, e-mail cím, üzenet önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja), beküldés időpontja, adatkezelési táj. tud. vételének időpontja Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja) Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap név, e-mail cím,

üzenet, beküldés időpontja, adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének jelzése (diőpontja)

Cél megvalósulása, vagy korábban, érintett kérésére törlésig Érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt, tájékoztatót kérjenek, vagy kérelem nélkül, tájékoztatást kapjanak.

 

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, tárolási ideje?

 

 1. Kezelt adatok köre, célja, jogalapja, tárolási ideje tipikusan a következő:

 

Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
név*

 

Azonosítás, megszólítás

 

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja) cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig
e-mail cím* Azonosítás, kapcsolattartás

 

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja) cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig
üzenet* válaszadás, tájékoztatás

 

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja) cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig
Beküldés időpontja Megválaszoláshoz kerül felhasználásra Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) A jogos érdek a visszakereshetőségben ölt testet. cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig
adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének jelzése* Későbbi bizonyításhoz szükséges Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

A jogos érdek a későbbi bizonyításban ölt testet.

Polgári jogi elévülési időben (5 évig)

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

 1. Az adatok kezelésének fő célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
  1. Az érintett a Kapcsolat menüponton és titkosított csatornán keresztül (https protokollt használva) adatot juttat el az Adatkezelő számára.
  2. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Nem történik.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedéseket a kezelt adatok védelme érdekében: lásd fent.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatást (adatkezelést) nem tudja nyújtani, elvégezni!